Ekonomické a právní poradenství se zaměřením na problematiku EU  Podnikatel  Obec  NNO Dotační ombudsman
Přehled Operačních programů určený konečným žadatelům pro období 2007-2013 SEKTOROVÉ OPERAČNÍ PROGRAMY OP Podnikání a inovace
OP Životní prostředí
OP Doprava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Integrovaný operační program
OP Praha konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY ROP NUTS II Jihovýchod
NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Střední Morava

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY INTERACT II
ESPON II
OP Mezinárodní spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko


Sektorové OP OP Podnikání a inovace Priorita 1 - Podnikání a inovace
1.1. Vznik firem
1.2. Rozvoj firem
1.3. Inovace
1.4 Efektivní energie

Priorita 2 - Prostředí pro podnikání a inovace
2.1. Spolupráce
2.2. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace

Priorita 3 - Služby pro rozvoj podnikání
3.1 Služby
3.2 Nové trendy

Priorita 4 - Technická pomoc

index


OP Životní prostředí Priorita 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
1.1 - Snížení znečištění vod
1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody
1.3 - Omezování rizika povodní

Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
2.2 - Omezování emisí

Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.3 - Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
5.1 - Omezování průmyslového znečištění
5.2 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Priorita 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
6.2 - Podpora biodiverzity
6.3 - Obnova krajinných struktur
6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Priorita 8 - Technická asistence
index


OP Doprava Priorita 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Priorita 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
Priorita 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti TEN-T a mimo TEN-T
Priorita 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Priorita 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
Priorita 6 - Podpora multimodální přepravy a obnova vozového parku osobní kolejové dopravy

Priority 7 a 8 - Technická pomoc OP Doprava
index


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Priorita 1 - Počáteční vzdělávání
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Priorita 2 - Terciární vzdělávání a výzkum a vývoj
2.1 Modernizace vyššího odborného vzdělávání
2.2 Modernizace vysokoškolského vzdělávání
2.3 Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje
2.4 Partnerství a sítě

Priorita 3 - Další vzdělávání
3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
3.2 Další vzdělávání v podnikatelském sektoru
3.3 Další vzdělávání v sektoru veřejných služeb
3.4 Individuální další vzdělávání

Priorita 4 - Technická pomoc
index


OP Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 1 - Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
1.1 - Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem
1.2 - Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP
1.3 - Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje vregionech

Prioritní osa 2 - Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
2.1 - Rozvoj kapacit technického výzkumu vregionech
2.2 - Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích
2.3 - Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace

Prioritní osa 3 - Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání.
3.1 - Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

Prioritní osa 4 - Technická asistence
index


OP Lidské zdroje a zaměstnanost Priorita 1 - Adaptabilita
1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
1.2 Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání

Priorita 2 - Aktivní politiky trhu práce
2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Priorita 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
3.1 Podpora sociální integrace
3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Priorita 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Priorita 5 - Mezinárodní spolupráce

Priorita 6 - Technická pomoc

index


Integrovaný operační program Priorita 1 - Modernizace veřejné správy
Infrastruktura pro posilování institucionální kapacity
Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik
Datová a informační základna pro řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území

Priorita 2 - Rozvoj informační společnosti
Infrastruktura a služby informační společnosti

Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Organizace a řízení cestovního ruchu na národní a nadregionální úrovni
Podpora budování destinací cestovního ruchu národního a nadregionálního významu
Rozvoj produktů a marketingová podpora cestovního ruchu na národní a nadregionální úrovni

Priorita 4 - Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů
Obnova a ekonomizace využití kulturního dědictví
Infrastruktura pro ekonomizaci kulturních produktů

Priorita 5 - Revitalizace panelových sídlišť
Regenerace panelových bytových domů
Komplexní revitalizace prostředí panelových sídliš

Priorita 6 - Rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel
Infrastruktura zdravotnictví - modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení
Komplexní péče - systémová opatření pro prevenci zdravotních rizik a rozvoj zdravotně-sociální péče o osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo věkem
Řízení kvality a nákladovosti systému zdravotní péče
Infrastruktura pro podporu sociální integrace
Řízení kvality a nákladovosti systému zdravotní péče
Infrastruktura pro podporu sociální integrace

Priorita 7 - Technická pomoc
index


OP Praha konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - Dostupnost a prostředí
1.1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
1.2 - Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění důležitých dopravních vazeb
1.3 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb
1.4 - Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch
1.5 - Prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik
1.6 - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Prioritní osa 2 - Inovace a podnikání
2.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
2.2 - Podpora příznivého podnikatelského prostředí

Prioritní osa 3 - Technická pomoc
index


OP Praha Adaptabilita Priorita 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání
1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu
1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí
1.4 Inovace organizace práce
1.5 Efektivní veřejná správa města

Priorita 2 - Podpora vstupu na trh práce
2.1 Začleňování znevýhodněných osob
2.2 Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby
2.3 Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob
2.4 Spolupráce se zaměstnavateli
2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky
2.6 Globální grant

Priorita 3 - Modernizace počátečního vzdělávání
3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ
3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství
3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách
3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Priorita 4 - Technická pomoc
index


Rozvojové OP ROP NUTS II Jihovýchod Priorita 1 - Rozvoj dopravy
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.3 Rozvoj infrastruktury pro nemotornou dopravu

Priorita 2 - Rozvoj cestovního ruchu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovního ruchu

Priorita 3 - Rozvoj měst a venkovského prostoru
3.1 Rozvoj a regenerace statutárních měst
3.2 Rozvoj a stabilizace ostatních sídel

Priorita 4 - Technická pomoc
4.1 Aktivity spojené s řízením ROP
4.2 Ostatní aktivity technické pomoci ROP
4.3 Podpora absorpční kapacity
index


NUTS II Jihozápad Priorita 1 - Dostupnost center
1.1 Silnice II. a III. třídy
1.2 Dopravní obslužnost
1.3 Regionální letiště
1.4 Místní komunikace

Priorita 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
2.1 Revitalizace částí měst a obcí
2.2 Rozvoj infrastruktury a programů základního, středního a vyššího odborného školství
2.3 Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální integraci
2.4 Rozvoj zdravotnické péče

Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu
3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Priorita 4 - Technická pomoc
4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
index


ROP NUTS II Moravskoslezsko Priorita 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2 Rozšíření funkce a kapacity mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení s centrem regionu
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Priorita 2 - Podpora prosperity regionu
2.1 Infrastruktura veřejných služeb
2.2 Regionální podpora podnikání
2.3 Rozvoj cestovního ruchu
2.4 Podpora využívání brownfields
2.5 Marketing regionu

Priorita 3 - Rozvoj měst
3.1 Rozvoj a regenerace měst

Priorita 4 - Rozvoj venkova
4.1 Rozvoj venkova

Priorita 5 - Technická pomoc
5.1 Implementace operačního programu
5.2 Podpora absorpční kapacity
index


ROP NUTS II Severovýchod Priorita 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3 Rozvoj regionálních letišť

Priorita 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí
2.1 Rozvoj městských sídel
2.2 Rozvoj venkovských oblastí

Priorita 3 - Cestovní ruch
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti ČR
3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR

Priorita 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce

Priorita 5 - Technická pomoc
5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
index


ROP NUTS II Severozápad Priorita 1 - Regenerace a rozvoj měst
1.1 Revitalizace a regenerace městských aglomerací
1.2 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Priorita 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Priorita 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Priorita 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a trasovacích zařízení
4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR

Priorita 5 - Technická asistence
5.1 Podpora hlavních řídicích a implementačních úkolů, které plní řídicí orgán a zprostředkující subjekty
5.2 Podpora rozvoje a absorpční kapacity (v podobě služby) zajišťující účinné a udržitelné investice na základě vhodných integrovaných strategií a rozvojové praxe
5.3 Informace a publicita
index


ROP NUTS II Střední Čechy Priorita 1 - Doprava
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Priorita 2 - Cestovní ruch
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

Priorita 3 - Integrovaný rozvoj území
3.1 Infrastruktura pro oblast vzdělávání ve městech a na venkově
3.2 Infrastruktura pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví ve městech a na venkově
3.3 Rozvoj a regenerace měst

Priorita 4 - Technická pomoc
4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2 Informovanost a publicita programu
4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů
index


ROP NUTS II Střední Morava Priorita 1 - Doprava
1.1 Regionální silnice
1.2 Veřejná doprava
1.3 Bezmotorová doprava

Priorita 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu
2.1 Integrovaná obnova a rozvoj měst
2.2 Regenerace a revitalizace
2.3 Podpora podnikání
2.4 Absorpční kapacita

Priorita 3 - Cestovní ruch
3.1 Integrovaný cestovní ruch
3.2 Infrastruktura cestovního ruchu
3.3 Služby cestovního ruchu
3.4 Propagace a řízení

Priorita 5 - Technická pomoc
index


 design!