Ekonomické a právní poradenství se zaměřením na problematiku EU  Podnikatel  Obec  NNO Dotační ombudsman
Dotace (nejen) EU

Společným jmenovatelem aktivit týkajících se dotací je schopnost vyhledat, získat a účelně využít potenciální zdroje financování. Naše společnost se zaměřuje na pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, avšak v rámci úplnosti služeb neopomíjíme ani dotace tuzemské.

Bezplatně provádíme vypracování prvotního posouzení, jehož cílem je zjistit, zda by klientem připravovaný projekt mohl či nemohl být podpořen finanční dotací. V další fázi pak nabízíme komplexní služby, tzn.:

  • podrobný audit projektového záměru klienta z hlediska konkrétních podmínek vybraných dotačních titulů,
  • monitoring nově vyhlašovaných dotačních titulů dle oblastí specifikovaných klientem,
  • upozornění, že vybraný dotační titul je aktuálně vhodný na konkrétní záměr zvažovaný klientem,
  • zpracování projektu tak, aby splňoval formální i obsahové nároky a navíc co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím,
  • realizace výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. či dle pravidel příslušného dotačního titulu, pokud zakázka nepodléhá zákonu,
  • komplexní řízení projektu spolufinancovaného z veřejných zdrojů.

Pro tyto aktivity máme předpoklady v podobě profesní způsobilosti - spolupráce s VŠE v Praze, certifikát Ministerstva zemědělství ČR pro poradenství v programu Sapard, ale rovněž můžeme čerpat ze zkušeností při realizaci programů předvstupní pomoci EU (blíže viz Reference).

 design!